eft چیست - اتاق درمان کلینیک بهسا

درباره EFT بیشتر بدانیم

Emotion Focused Therapy ( EFT) یک رویکرد یکپارچه جدید در روان درمانی مدرن است که بر درک هیجانات در سلامت روان تمرکز دارد. بنیان گذار این رویکرد پرفسور لزلی گرینبرگ می باشد و همچنین این رویکرد توسط انجمن روانشناسی آمریکا (APA) نیز تأیید شده است.
EFT یک رویکرد انسانگرایانه و یک روش تجربی برای درمان است که با توجه به تئوری مدرن هیجان و علوم اعصاب مرتبط با عواطف بازسازی و تکمیل شده است. این رویکرد از اصول نظریه های درمان انسان گرایانه-پدیدارشناختی و مراجع محور راجرز، گشتالت درمانی پرز، ، نظریه هیجان و شناخت ، علوم اعصاب مرتبط با عواطف، نظریه داینامیک و نظریه سیستمی خانواده سرچشمه گرفته و بنا نهاده شده است.
احساسات اصلی مانند عصبانیت ، ترس ، شرم و غم و اندوه به عنوان سودمند تلقی می شوند و نقش مهمی در رفتار هدفمند دارند. آنها خصوصیات انگیزشی و پدیدارشناختی بی نظیری دارند و بر ادراک ، شناخت و رفتار تأثیر می گذارند.
در EFT درمانگر به مراجع برای ارتقاء آگاهی ، پذیرش ، بیان ، استفاده ، تنظیم و تبدیل هیجان و همچنین تجربه هیجانی اصلاحی با درمانگر، کمک می کند. اهداف اصلی EFT تقویت خود ، تنظیم هیجانات و ایجاد معنای جدید است.