همکاران و مارکز همکار با انستیتو هیجان مدار ایران

درمانگران

برای دیدن اطلاعات کامل درمانگران همکار با انستیتو هیجان مدار ایران و کلینیک بهسا میتوانید از این لینک استفاده کنید.

مراکز همکار

انستیتو هیجان مدار ایران در راستای اهداف و رسالت کاری خود همکاری های نزدیک و مستمر با سایر مراکز فعال در حیطه سلامت روان در سراسر کشور و در سطح بین المللی دارد. برای مشاهده ی اطلاعات کامل این مراکز میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

مراکز همکار

انستیتو هیجان مدار ایران در راستای اهداف و رسالت کاری خود همکاری های نزدیک و مستمر با سایر مراکز فعال در حیطه سلامت روان در سراسر کشور و در سطح بین المللی دارد. برای مشاهده ی اطلاعات کامل این مراکز میتوانید از لینک زیر استفاده کنید.

درمانگران

برای دیدن اطلاعات کامل درمانگران همکار با انستیتو هیجان مدار ایران و کلینیک بهسا میتوانید از این لینک استفاده کنید.