تهیه و تنظیم:

دکتر آرش رمضانی: موسس و عضو هیات علمی انستیتو هیجان مدار ایران IIEFT، درمانگر رسمی انجمن بین المللی رویکرد هیجان مدار ISEFT

مقدمه:

رویکرد هیجان مدار جز رویکردهای تجربه گرا می باشد و جلسات درمانی باید رو در رو و حضوری برگزار شود و در هیچ یک از منابع این رویکرد توضیحی در مورد درمان در بستر آنلاین یا در شبکه های مجازی وجود ندارد. اما با توجه به شرایط موجود و پاندمی بیماری کوید ۱۹ و شرایط قرنطینه خانگی در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به نظر می رسد که باید راهکاری برای درمان آنلاین در نظر گرفته شود چرا که روند روان درمانی را نمی توان متوقف کرد. توقف روند روان درمانی باعث از بین رفتن ارتباط درمانی و صدمه دیدن مراجع و حتی درمانگر می شود. لذا دستورالعمل ذیل برمبنای جستجوی منابع مرتبط با درمان آنلاین و تجربه روان درمانی هیجان مدار در انستیتو هیجان مدار ایران تهیه شده است. توجه به این نکته ضروریست که این دستورالعمل ممکن است بر مبنای مسائل فرهنگی و تجربه شخصی درمانگران در دیگر انستیتو ها تغییراتی نه چندان کلی بلکه جزئی داشته باشد……………