درباره موسسه EFTII

عضویت / ورود

تمامی علاقه مندان به رویکرد هیجان مدار و متخصصین این حوزه می توانند با عضویت در انستیتو هیجان مدار ایران در سطوح مختلف از مزایای این عضویت بهرمنده شوند.