اعضای تیم اصلی

اعضای تیم اصلی

دکتر آرش رمضانی | Dr Arash Ramezani

دکتر آرش رمضانی

پزشک

روانشناس بالینی

موسس و عضو هیئت علمی انستیتو هیجان مدار ایران

تلفن تماس :   ۸۸۶۰۶۹۸۹ – ۰۲۱

پورفسور لزلی گرینبرگ | Prof Leslie Greenberg

Prof Leslie Greenberg

پرفسور لزلی گرینبرگ

خالق رویکرد هیجان مدار

سوپروایزر اصلی انستیتو هیجان مدار ایران

ریاست هیئت برد انجمن بین المللی هیجان مدار

ژولیت بکینگ | Dr Juliette Becking

 Dr. Juliette Becking

دکتر ژولیت بکینگ

عضو هیئت برد و آموزش دهنده ی بین المللی انستیتو هیجان مدار ایران

موسس انستیتو هیجان مدار هلند